Hvad er blåt lys og hvorfor bør vi beskytte os mod det?

Hvad er blåt lys og hvorfor bør vi beskytte os mod det?

translation missing: en.blogs.article.author_on_date_html

For English see below

Blux briller er designet til at reducere overeksponering af det blå lys fra elektronik for at beskytte dine øjne og dit generelle helbred. Vores briller er lavet med klare glas, men med et specielt blåt-lys blokerende filter integreret heri, der forhindrer de skadelige blålysstråler i at passere gennem glassene og trænge ind i dit øje. 

"Det blåt lys findes overalt. Det kommer både naturligt fra solen og kunstigt fra forskellige lyskilder som digitale skærme LED pærer"

Hvad er blåt lys og hvorfor skal vi beskyttes mod det? Lad os starte fra en ende af. Lys er elektromagnetiske partikler, der bevæger sig i bølger og udsender energi i forskellige intervaller. Hver bølgelængde har en anden farve, og sammen udgør de det elektromagnetiske spektrum i forskellige kategorier; UV-lys, gammastråler, røntgenstråler, synligt lys, infrarødt lys og radiobølger. Dog er det menneskelige øje ikke følsomt over for hele spektret, kun for det, der kaldes ”synligt lys”. Det er den del af spektret, der ses i forskellige farver; blå, rød, grøn, gul og så videre.

 Det blåt lys findes overalt. Det kommer både naturligt fra solen og kunstigt fra forskellige lyskilder som digitale skærme (din computer, tablet, TV og smartphone), LED pærer, gadelygter og billygter. Disse lysstråler har de korteste bølgelængder med den højeste energi, hvilket betyder, at mere energi leveres til øjet sammenlignet med blødere (røde eller gule) kilder.

Din hjerne fornemmer alt blåt lys som sollys, også det blå lys, der kommer fra kunstige kilder. Når det trænger hele vejen ind til receptorer på nethinden (bagsiden af ​​øjet), fortæller dette hjernen, at det er tid til at være vågen. Om natten, når det er mørkt, sender receptorerne derimod en besked til hjernen om at begynde at udskille søvnhormonet melatonin, hvilket så småt vil begynde at gøre dig søvnig.

"..når du udsættes for kunstigt blåt lys fra alle digitale enheder om aftenen efter solnedgang, bliver din hjerne forvirret og tror ​​det er dag"

Hvorfor er det blå lys skadeligt? Når vores bærbare computere, smartphones, tv, LED pærer osv. ødelægger vores søvn, ødelægges vores døgnrytme. På engelsk kaldes det ”The circadian rhythm” som fungerer som et 24-timers indre ur. Det der styrer dette system er det lysfølsomme hormon melatonin, der produceres af kroppen i løbet af hele dagen og udskilles ud i kroppen hver aften og om natten. Melatoninen fremmer søvn og sætter gang i en række biologiske processer på specifikke tidspunker af dagen. Når det er mørkt, sendes der et bestemt signal til hjernen, som derefter sætter din krop i gang med at udskille melatonin, hvilket er med til at gøre dig træt. Når det er lyst, opkvikker det blå lys fra solen dig. Men ikke bare det, sollyset styrker nemlig også din hukommelse og din kognitive funktion og øger følelsen af ​​velvære, hvilket er fantastisk.

Problemet opstår så bare, når du udsættes for kunstigt blåt lys fra alle digitale enheder om aftenen efter solnedgang, bliver din hjerne forvirret og tror ​​det er dag og dette undertrykker melatonin produktionen i løbet af dagen samt udskillelsen om aftenen og natten. Din søvn og dit helbred vil blive negativt påvirket af overeksponeringen af det blå lys.

Forskning viser, at en dårlig nattesøvn kan have negativ indflydelse på vores immunsystem, øge inflammation og gøre os mere tilbøjelige til at blive deprimerede og endda overvægtige! Harvard-forskere har knyttet natarbejde og eksponering for blåt lys om natten til flere typer kræft, diabetes, hjertesygdomme, fedme og en øget risiko for depression. Yderligere har et studie fra Harvard vist, at blåt lys i mange år er blevet identificeret som det farligste lys for nethinden, der på lang sigt kan forårsage permanent øjenskade.

Hvad kan du gøre ved det? Kunstigt lys er her for at blive. Det er umuligt at undgå digitale skærme, elektronik og LED-lys i dit liv. Lad os være realistiske. I stedet for, kan du gøre noget så simpelt som at bære vores Blux briller. De er ikke helt almindelige briller. Det har et integreret filter i deres glas, som blokkerer det blå lys i at trænge ind i dine øjne. Bær dem hver gang du sidder foran din computer eller med din smartphone, eller når du sidder indenfor badet i kunstigt lys i længere tid - især om aftenen, når solen er gået ned.

 

English: 

Blux glasses are designed to reduce overexposure to the blue light from electronics to protect your eyes and your overall health. Our glasses are made with clear lenses but with a special blue light blocking polymer that prevents the harmful blue light rays from passing through the lens and entering your eye. 

What is blue light and why do we need to protect ourselves from it? Light is electromagnetic particles which travels in waves and emits energy in different ranges. Every wavelength has a different colour and together they make up the electromagnetic spectrum of different categories; UV light, gamma rays, x-rays, visible light, infrared light and radio waves. But the human eye is not sensitive to the whole spectrum, only to what’s called ‘visible light’. This is the part of the spectrum that is seen in different colors; blue, red, green, yellow and so on. 

Blue light is everywhere. It comes both naturally from the sun and artificially from different light sources like digital screens (your computer, tablet, TV and smartphone etc.) and LED’s. Blue light rays have the shortest wavelength with the highest energy which means that more energy is delivered to the eye compared to softer (red or yellow) sources. Your brain senses all blue light as sunlight, also the blue light coming from artificial sources. When it penetrates all the way to the retina (back of the eyeball), the retina tells the brain that it’s time to be awake and alert. At night when it’s dark, the retina sends a message to the hypothalamus in the brain to start secreting the sleep hormone melatonin, which will make you sleepy. 

Why is it harmful? Our laptops, smartphones, TVs, streetlights and LEDs can mess up our sleep, which messes up our circadian rhythm – our 24-hour internal clock. The workhorse of this system is the light-sensitive hormone melatonin, which is produced by the body throughout the whole day and secretes every evening and during the night. It promotes sleep and alerts a variety of biological processes to the approximate hour of the day. When it’s dark your eyes send a signal to the brain, which then tells your body to start producing melatonin and this makes your body tired. When it’s light the blue light from the sun awakens you, helps memory and cognitive function and increase the feeling of well-being. When you are exposed to artificial blue light from all of the digital devices at night time, your brain will get confused and think it’s daytime and will suppress melatonin production. Your sleep and health will be disturbed. 

Research shows that a bad night of sleep can disturb our immune system, boost inflammation and make us more prone to being depressed and become overweight. Harvard researchers have linked working night shifts and exposure to blue light at night to several types of cancer, diabetes, heart disease, obesity and an increased risk for depression. Furthermore a Harvard medical study states that blue light has been identified for years as the most dangerous light for the retina which in the long run may cause permanent eye damage.

What can you do about it? Artificial light is here to stay. It’s impossible to cut out all electronic devices, fluorescent- and LED light of your life. Let’s be realistic. Instead what you can do is to wear our Blux glasses. They are blue light blocking glasses also known as computer glasses. Wear them whenever you sit in front of your digital device or sit inside bathed in artificial light for longer - especially in the evening when the sun has set. 

Source:
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side